06.10.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Mihin pitäisi sijoittaa? Milloin pitäisi sijoittaa? Riippumatta rahamäärästä tai sijoituskokemuksesta kysymykset toistuvat jatkuvasti. Kysymyksiin ei kannata yrittääkään vastata, ennen kuin on vastattu kaikkein tärkeimpään kysymykseen:

Miten pitäisi sijoittaa?

Sijoitustoiminnan lähtökohtana pitäisi aina olla oma henkilökohtainen sijoitusstrategia ja tämän pohjalta rakennetut sijoitustoiminnan reunaehdot. Kun perusta on kunnossa, talo pysyy pystyssä suuremmassakin myrskyssä.

Edellä mainittu usein unohtuu, siihen ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai yksinkertaisesti ei ymmärretä sen merkitystä. Tämä on luonnollista, koska harhaanjohtavaa informaatiota on jatkuvasti tarjolla. Erilaisia tuotteita myydään joka tuutista ja tiedotusvälineet keskittyvät lähinnä yksittäisten markkinatapahtumien ylidramatisointiin

Henkilökohtaisen sijoitusstrategian luominen puhtaalta pöydältä ei ole helppo tehtävä. Sijoitushorisontti ja riskinkantokyky ovat tärkeitä. Näistä edellinen on selkeä ja mitattavissa oleva suure kun taas jälkimmäinen ei tarkoita itsessään mitään. Tulkinta on aina henkilökohtainen.

Asiantuntijan kanssa käytyjen keskusteluiden, ennalta määritetyn kysymyspatteriston tai vaikka visuaalisten esimerkkien avulla saadaan todennäköisesti jonkinlainen käsitys riskinkantokyvystä sijoitustoiminnan alkuvaiheessa.

Hienoa! Otetaan mukaan portfolioteorian perusteet ja tilastotiede, niin edellä mainitut saadaan mukavasti käännettyä tuotto- ja volatiliteettitavoitteeksi. Nämä riittävät hyvin sijoitussalkun rakennustyön aloittamiseksi, mutta maaliin on vielä ahdistavan pitkä matka.

Ainoaa oikeaa sioitussalkun rakennustapaa ei ole olemassakaan. Kuten samankaltaisten ihmisten kodit, myös saman tuotto-riski -profiilin omaavien sijoittajien sijoitussalkkujen koostumukset voivat erota paljonkin toisistaan.

Lopulta kysymys on siitä mihin sijoittaja itse uskoo. Millä sijoitusmuodoilla ja sijoitustuotteiden kombinaatiolla on parhaat edellytykset tuottaa lisäarvoa sijoitusstrategian määrittämissä puitteissa?

Vaikeita valintoja ovat mm. painotukset aktiivisten, passiivisten tai systemaattisten sijoitusmuotojen välillä. Halutaanko salkun seuraavan yleisimpiä markkinaindeksejä vai sallitaanko näistä poikkeaminen? Toimialamme jatkuvasta sijoitusfilosofisesta kädenväännöstä saa helposti käsityksen, että edellä mainitut valinnat ovat toisensa poissulkevia. Näin ei kuitenkaan ole. Päinvastoin - monessa tilanteessa ne täydentävät toisiaan.

Itse pidän niin sanotusta ydin-satelliitti -ajattelusta. Siinä maailmanlaajuisesti hajautettu sijoitussalkku koostuu osake– ja korkoindekseillä rakennetusta ytimestä, jota täydennetään opportunistisilla, hyvin kohdistetuilla ja markkinaindekseistä riippumattomilla satelliittisijoituksilla.

Sijoitussalkun ydin ei saa koostua pelkästään isojen yhtiöiden kehitystä seuraavista markkina-arvopainotteisista indekseistä, vaan mukana täytyy olla laajemmin myös pienemmistä yhtiöistä koostuvia indeksejä ja vaihtoehtoisilla painotusmenetelmillä rakennettuja tuotteita. Ydinsijoitusten keskinäiset painotukset määrittäisin systemaattisen mallin perusteella, jossa salkku tasapainotetaan säännöllisesti ennalta määritetyn porfolioteoreettisen mallin perusteella. Markkinanäkemyksen osuus ydinsijoitusten painotusten valinnassa olisi melko pieni.

Satelliittien rooli on lisätä salkun tuottopotentiaalia ydinsalkun rajaamassa markkinasegmentissä, ei niinkään hajauttaa riskiä. Satelliittisijoitusten osuudelle on hyvä määrittää joku yläraja, esimerkiksi 40 % koko salkun arvosta. Markkinanäkemyksen merkitys satelliittisijoitusten valinnassa voi olla selvästi korkeampi kuin ydinsijoitusten osalta.

Jotta elämä ei olisi liian helppoa, kannattaa myös tiedostaa oma taipumus ajoittaiseen epärationaalisuuteen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ensimmäisen voimakkaan kurssilaskun aikana myydään sijoituksia pää märkänä jälkikäteen keksityillä, kurssilaskuun sopivilla perusteluilla. Tämä on inhimillistä, mutta johtaa väistämättä huonoihin tuottolukuihin pitkässä juoksussa.

Kun tavoitteet ovat selvillä ennen sijoitustoiminnan aloittamista ja sijoitusstrategia on kirjattu ylös, kurssiliikkeisiin on huomattavasti paremmat edellytykset suhtautua rauhallisin mielin. Niitä voidaan aina verrata ilman turhaa draamaa strategian määrittämään odotettuun kehitykseen. Riski tehdä epärationaalisia, arvoa tuhoavia päätöksiä pienenee varmasti.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Sijoittajan ikuisuusongelma: mistä löydän tuottoja?
Seuraava
Suomi-salkkumme tuorein tulokas ja suurin sijoituksemme