29.08.2016

Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus Taalerin alkuvuoteen


Taalerin kasvu jatkui haastavista markkinaolosuhteista huolimatta


Olemme pärjänneet hyvin markkinoiden vaihtelevissa tilanteissa. Taalerin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Markkinoita on piinannut pitkään jatkunut nollakorkoympäristö sekä erilaiset uhkakuvat ja yksittäiset markkinahäiriötilanteet, kuten esim. Brexit. Kehitys on laskenut asiakkaiden halukkuutta kantaa riskiä, mikä puolestaan on tehnyt varainhoitoseg-mentin toimintaympäristöstä aiempaa haasteellisemman.

Toiminnallisesti Taalerin alkuvuotta leimasi myönteisesti listautumisemme Helsingin pörssin ylläpitä-mältä First North -markkinapaikalta pörssilistalle huhtikuun alusta. Pörssilistautuminen mahdollistaa muun muassa pääomien tehokkaan hankkimisen yrityksen kasvutarpeisiin. Omistajuuden selkeyttä-miseksi yhtiön kaksi osakesarjaa yhdistettiin ja emoyhtiö osti vähemmistöosuuden Taalerin pääomara-hastoyhtiöstä. Taaleri asettuu noin 260 miljoonan euron markkina-arvollaan keskisuurten yritysten sar-jaan.

Tammikuussa toteutettiin brändiuudistus, jonka yhteydessä yhtiön nimi muutettiin Taaleritehtaasta Taaleriksi. Konserni on laajentunut yhteistyökumppanuuksiensa kautta uusille pääomamarkkinoiden alueille. Yhteistyöstä on muodostumassa omistajuuden ekosysteemi. Uutena avauksena ostimme 40 prosentin osuuden osakeanalyysejä ja mediasisältöjä sijoittajille tuottavasta Inderes Oy:stä. Rakentu-van ekosysteemin osana pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisesti uusia palveluja sekä löytämään uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Keväällä myimme osuutemme metsää omista-vasta Finsilva Oyj:stä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

Varainhoitosegmentissä hallinnoitavat varat nousivat 4,2 miljardiin euroon ja asiakasmäärä kasvoi 3 600:een. Liiketoiminta on säilynyt terveellä tasolla, vaikka markkina ja kilpailutilanne ovat muodosta-neet tuotoille ja kannattavuudelle haasteita.

Pääomarahastojen liiketoiminta on laajentunut sekä menestynyt hyvin. Maaliskuussa perustimme maailman ensimmäisen kiertotalouteen keskittyvän pääomarahaston ja kesäkuussa avasimme kol-mannen tuulivoimarahaston, joka merkittiin nopeasti täyteen. Ensimmäiselle vuosipuolikkaalle ajoittui myös kehittämämme Biotehtaan myynti Gasumille.

Rahoitussegmentti on menestynyt odotustemme mukaisesti. Tytäryhtiömme Vakuutusosakeyhtiö Garantian tulos alkuvuodelta oli hyvä. Erityisesti maksutulon kääntymistä runsaan viidenneksen kas-vuun voidaan pitää onnistuneena suorituksena. Liiketoiminta on kasvanut erityisesti kaupallisissa ta-kauksissa ja asuntoluottotakauksissa. Vertaislainoja myöntävä Fellow Finance on jatkanut laajentu-mistaan uusille markkinoille ja sen liiketoiminta on ollut kasvussa.

Kesäkuussa ilmoitimme avaavamme uuden Energia-liiketoimintasegmentin. Suunnitelmanamme on hyödyntää uusiutuvan energian hankkeissa hankkimaamme osaamista sekä laajentaa resurssejamme kansainvälisiä investointeja varten. Tulemme syksyn aikana kertomaan lisää energialiiketoimintaamme liittyvistä suunnitelmista.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Arvo Kruunulla menee hyvin
Seuraava
Mikä on kehittyvien markkinoiden 12 % nousun takana?