16.03.2015

Öljyä vievillä Lähi-idän mailla on edelleen lupaavat talousnäkymät. Yritysten tuloskasvu ja näkymät ovat hyvät. Lähi-idän osakemarkkinat ovat tuottaneet erinomaisesti.


Tapasin viime viikolla 35 Lähi-idän alueella toimivaa yritystä Dubaissa ja Kuwaitissa. Samalla tarjoutui mahdollisuus kuulla myös mm. Egyptin sijoituksista vastaavan ministerin Ashraf Salmanin ja strategiseen analyysiin erikoistuneen Stratforin perustajan George Friedmanin ajatuksia. Tässä katsauksessa käydään näiden tapaamisten ja tekemieni havaintojen perusteella läpi alueen talouksia ja yritysten nykytilaa sekä kommentoidaan pääomamarkkinoiden tilannetta.


GCC-mailla edelleen positiiviset talousnäkymät, Egyptin talous vahvassa kasvussa


Öljyä ja kaasua vievien ns. GCC-maiden (”GCC = Gulf Cooperation Council”) taloudet ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 5 %:n vuosivauhtia. Öljyn maailmanmarkkinahinnan huomattavasta laskusta huolimatta talouksien kasvuvauhdin odotetaan pysyvän verraten vahvana myös tulevina vuosina, koska mailla on vahva halu kehittyä ja kasvaa ja tarvittaessa ne voivat tukea talouksiaan suurten vararahastojensa avulla. Kasvua tukevien budjettien johdosta ei-öljysidonnainen osa talouksista kasvanee jatkossakin verraten vahvasti. Öljyn nettotuojan Egyptin bruttokansantuote kasvoi vuoden ensi puoliskolla (H1 14/15) 5,6 %, mikä kertoo Egyptin talouden vahvasta elpymisestä aiempien levottomien vuosien jälkeen.


GCC-maissa sekä valtioiden budjetit että vaihtotaseet ovat olleet viime vuodet hyvin ylijäämäisiä. Öljyn maailmanmarkkina-hinnanlasku vähentää öljyä vievien maiden budjettituloja. Öljyn nykyhintatasolla (Brent-hinta 55 dollaria/tynnyri) Lähi-idän öljynviejämaiden budjetit ovat alijäämäisiä. Suurten vararahastojensa avulla ne pystyvät kuitenkin rahoittamaan alijäämät ja jatkamaan merkittäviä investointejaan infrastruktuuriin.GCC-maat ovat myös hyvin vähän velkaantuneita, joten niin halutessaan ne voivat lisätä myös velkarahoitusta. Alueen talouskasvua ja kulutuskysyntää tukevat osaltaan myös demografiset tekijät (nuori, kasvava väestö).Valtavat raaka-ainevarannot tuovat vaurautta pitkälle tulevaisuuteen, sillä BP Statistical Review:n mukaan Lähi-idässä on arviolta lähes puolet maailman öljyvarannoista ja noin 43 % kaasuvarannoista. Öljyntuotantokustannukset ovat Lähi-idässähuomattavasti alhaisemmat kuin muualla maailmassa.


Öljyä vievien GCC-maiden ohella myös Egypti on sijoittajan näkökulmasta erittäin kiinnostava mahdollisuus. Egyptin tärkeimpiä vahvuuksia on lähes 90-miljoonainen väestö. Myös turismi tuo normaalioloissa maahan merkittävästi ulkomaan valuuttaa. Egyptin nykyhallinto on tuonut Egyptiin vakautta, joka on perusedellytys kysynnän kasvulle ja investointipäätöksille. Tapaamieni lukuisten egyptiläisten yritysten johto oli poikkeuksetta tyytyväinen nykyhallinnon toimiin ja aloitettuihin rakenneuudistuksiin. Sijoittajalle Egyptissä on tarjolla huomattava määrä kiinnostavia pörssilistattuja yrityksiä.Egypti järjesti viime viikolla (13-15.3.2015) presidentti Abdel Fattah El Sisin johdolla tärkeän talouskonferenssin (lisätietoa http://www.egyptthefuture.com/). Osallistujajoukko oli erittäin korkeatasoinen ja kattava sisältäen kansainvälisen yrityselämän (mm. GE:n pääjohtaja Jeffrey Immelt), kansainvälisten järjestöjen (mm. IMF:n vetäjä Christine Lagarde), kansainvälisten sijoittajien (mm. Allianzin Mohamed El-Erian) ja käytännössä koko Egyptin yrityselämän edustajat. Konferenssiin osallistui myös joukko valtionpäämiehiä ja muita edustajia (mm. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry). Egyptin tavoite oli kertoa konferenssissa mm. toteutettavista talouden rakenneuudistuksista, esitellä Egyptiä sijoituskohteena ja hankkia kansainvälistä rahoitusta mm. erilaisiin infrastruktuuri-hankkeisiin. Konferenssi tarjosi Egyptille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada maailman päätöksentekijöiden tietoisuuteen Egyptin tarjoamat mahdollisuudet ja onnistuessaan sen heijastusvaikutukset talouden kehitykseen ja markkinasentimenttiin tulevat olemaan positiivisia. Suomalaisena tulee mieleen kysymys: miksei Suomi valtiona tee mitään vastaavaa?


Vierailimme viime viikolla myös noin kolmen miljoonan asukkaan Kuwaitissa. Kuwaitin öljyvarat on arvioitu maailman kuudenneksi suurimmiksi. Valta on pysynyt Al Sabahin suvun käsissä vuodesta 1938 alkaen ja maa on perustuslaillinen monarkia. Kuwait oli ensimmäinen Persianlahden arabimaa, joka järjesti parlamenttivaalit ja myönsi naisille äänioikeuden vuonna 2005.


Kuwaitissa on suunnitteilla merkittäviä infrastruktuurihankkeita, joiden käynnistyminen olisi piristysruiske Kuwaitin taloudelle. Analyysiemme ja paikan päällä tekemiemme havaintojen perusteella näyttää siltä, että sijoittajan näkökulmasta Kuwaitista on tällä hetkellä löydettävissä vain harvoja kiinnostavia pörssilistattuja kohteita.


Yritysesimerkkejä Lähi-idästä


Tapasimme kolmekymmentäviisi eri toimialoja edustanutta yritystä useasta eri maasta. Yritykset olivat positiivisia arvioidessaan loppuvuoden vuoden 2015 näkymiä. Seuraavassa esittelemme alueelta pari esimerkkiyritystä.


Commercial International Bank (“CIB”) on reilun 6 miljardin euron markkina-arvollaan Egyptin suurin pörssilistattu pankki, jolla on lähes seitsemänsataatuhatta asiakasta ja noin 5,700 työntekijää. Ajoittain vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta CIB on pystynyt tekemään tasaisesti tulosta ja pitämään oman pääoman tuottonsa korkeana. Lähes 90 miljoonan asukkaan Egyptissä pankkisektorilla on huomattava kasvupotentiaali, sillä penetraatioasteet ovat yhä hyvin alhaisia. Esimerkiksi lainat/BKT –suhdeluku on vasta noin 30 % ja arviolta alle kymmenesosa maan kansalaisista on pankkijärjestelmän piirissä. Vuoden 2015 konsensusennusteilla laskettuna yhtiön hinta/tasearvo-tunnusluku on noin 3,1, hinta/tulos noin 12 ja oman pääoman tuotto-odotus noin 28 %. Pankin oman pääoman tuotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin lähes 29 %. Lisätietoa yhtiöstä on saatavilla osoitteessa: http://www.cibeg.comTerveydenhoito on lupaavasti kasvava sektori Lähi-idässä. Verraten nopeasti kasvava väestö, jonka elinikä on nousussa, merkitsee terveydenhoitopalveluiden kysynnälle pitkän aikavälin kasvua. Alueen väestö kärsii ylipainosta ja geneettiset sekä elintavoista johtuvat sairaudet kuten diabetes ovat hyvin yleisiä. Alueen valtiot ovat myös laajentaneet terveydenhoito-järjestelmiään ja osin tehneet terveysvakuutuksista pakollisia mikä osaltaan lisää yksityisten terveydenhoitopalveluiden kysyntää. Alueen valtioiden terveydenhoitoon käyttämät varat ovat kansainvälisessä tarkastelussa edelleen verraten alhaiset.


Sijoittaja löytää alueelta useita mahdollisia terveydenhoito-sektorin sijoituskohteita. Monet näistä toimivat vain tietyissä maissa eivätkä koko Lähi-idän alueella. Eräs tällainen on vuonna 1985 perustettu Al Noor Hospitals. Yhtiö on Abu Dhabin johtava terveydenhoitoalan yritys, jolla on kaksi pääliiketoimintaa: sairaalat ja terveyskeskukset. Al Noor työllistää yli 3.000 työntekijää, joista yli 500 on lääkäreitä. Yhtiö on listattu Lontoon pörssiin ja sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa. Vuoden 2015 konsensusennusteilla laskettuna yhtiön hinta/tasearvo-tunnusluku on noin 4,7, hinta/tulos noin 15 ja oman pääoman tuotto-odotus noin 36 %. Lisätietoa yhtiöstä on saatavilla osoitteessa: http://www.alnoorhospital.com/Osakemarkkinoiden tilanne ja odotuksemme jatkosta


Mielikuvat ja vallitseva todellisuus ovat monesti erilaiset, joten mielikuviin perustuva päätöksenteko johtaa helposti vääriin sijoituspäätöksiin. Lähi-idän poliittisesta epävakaudesta huolimatta alueen osakemarkkinat ovat tarjonneet sijoittajille erittäin hyviä tuottoja, sillä monet alueen poliittisesti vakaimpien maiden osakemarkkinoista ovat kuuluneet vuodesta 2011 alkaen maailman parhaiten tuottaneiden osakemarkkinoiden joukkoon. Dubain ja Abu Dhabin osakemarkkinoiden viiteindeksien euromääräiset tuotot viimeisten kolmen vuoden ajalta ylittävät 100 %. Vastaavasti Egyptin pörssi on noussut euromääräisesti yli 80 %, Qatarin yli 70 % ja Saudi-Arabiankin lähes 60 %. Vastaavalla periodilla Helsingin pörssin OMXHEX25-viiteindeksi on tuottanut hieman alle 60 %. Taaleritehtaan Lähi-itään sijoittava rahasto on toimintansa alusta alkaen vajaassa neljässä vuodessa antanut osuudenomistajalle yli 89 %:n nettotuoton.


Verraten positiiviset talousnäkymät, yritysten hyvä operatiivinen tilanne ja odotettu tuloskasvu houkuttelevat pääomia alueelle. Lähi-itä erottuu kehittyvien osakemarkkinoiden joukossa monilta osin edukseen. Öljyä vievien maiden valuutat on pääsääntöisesti sidottu dollariin, joten eurosijoittaja hyötyy dollarin edelleen vahvistuessa. Kaiken kaikkiaan Arabian niemimaan öljyvaltioiden ja Egyptin osakemarkkinoiden yhteenlaskettu markkina-arvo ylittää 1.000 miljardia dollaria, joten kyse ei ole pienestä markkina-alueesta.


Alueen osakemarkkinoista suurimman eli Saudi-Arabian odotetaan avaavan osakemarkkinansa osittain ulkomaisille sijoittajille kuluvan vuoden aikana. Saudi-Arabian osakemarkkinan markkina-arvo on lähes 500 miljardia dollaria ja päivävaihto noin pari miljardia dollaria. Ulkomaisten sijoittajien omistusosuus on tällä hetkellä arviolta vasta joitain prosentteja. Saudi-Arabiasta on löydettävissä kiinnostavia sijoituskohteita mutta paikoin arvostustasot ovat haastavat.


Markkinoiden konsensustulosennusteilla laskettuna Lähi-idän (GCC ja Egypti) osakkeet on keskimäärin hinnoiteltu siten, että vuoden 2015 hinta/tasearvoennuste on noin 2,1, hinta/tulos-ennuste noin 14, oman pääoman tuotto-odotus yli 14 % ja tuloskasvuodotus reilusti kaksinumeroinen. Riskitekijät huomioidenkin alueen osakemarkkinoiden nykyhinnoittelu vaikuttaa yhä suhteellisen maltilliselta. Kokemuksemme ja viimeaikaisten havaintojemme perusteella voidaan sanoa, että alueelta on löydettävissä osakepoiminnalla hyviä, maltillisesti hinnoiteltuja sijoituskohteita.Lähi-itään liittyvät riskit ovat pääosin poliittisia. Irakin, Syyrian ja muiden konfliktialueiden tilanne ja kehitys vaikuttavat paitsi Lähi-idän poliittiseen kehitykseen niin myös talouksiin ja sijoittaja-psykologian kautta myös osakemarkkinoihin. Alueen pitkä, moniulotteinen historia ja uskontojen laaja kirjo tuovat omat mausteensa myös nykytilanteeseen. Luonnonvarojen huomattava määrä selittää osaltaan monien ulkovaltojen kiinnostusta alueeseen. Alueen valtioista tärkeimmät toimijat ovat Iran, Israel, Saudi-Arabia ja Turkki, jotka luonnollisesti pyrkivät toimillaan edistämään omia intressejään.


Suosittelemme Lähi-itään ja kehittyville osakemarkkinoille yleensäkin sijoitettavan vain pitkäjänteisesti ja sijoitettavan määrän asettamista sopivaksi suhteessa sijoittajan omaan riskinsietokykyyn.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Unelmoi, suunnittele ja toteuta!
Seuraava
Miten kaikki päättyy?
Samu Lang