Aktia Varainhoidon sijoitusideat

Sijoitussuositusten kokonaisuudet ja sisältö

Sijoitussuosituksia julkistetaan kahden eri konseptin puitteissa, joita ovat Aktia Sijoitusideat ja Aktia Kotimainen Mallisalkku (”konsepti”) tai (”suosituskokonaisuus”). Yksittäinen suositus koostuu lyhennelmästä ja siihen liitetystä tiedosta. Koko suositus on saatavilla sen suositusajan internet-osoitteesta https://varainhoito.aktia.fi/sijoitusideat tai https://varainhoito.aktia.fi/kotimainen-mallisalkku. Myös viimeisen 12 kuukauden aikana annetut suositukset ovat saatavilla samasta internet-osoitteesta.


Suosituksia julkistetaan neljässä eri muodossa. ”Osta” tai ”lisää” tarkoittaa positiivista näkemystä rahoitusvälineestä ja ”myy” tai ”vähennä” tarkoittaa negatiivista näkemystä rahoitusvälineestä. ”Pidä -muotoisia suosituksia ei anneta. Osta tai myy tarkoittaa suositusta ostaa tai kokonaan myydä rahoitusvälineeseen liittyvä positio siinä suosituskokonaisuudessa, jota suositus koskee. Lisää tai vähennä tarkoittaa sijoituksen määrän vähentämistä tai lisäämistä siinä suosituskokonaisuudessa, jota suositus koskee. Suosituksiin vaikuttaa yksittäisen rahoitusvälineen, liikkeeseenlaskijan tilanteen ja markkinatilanteen lisäksi myös sen vaikutus suosituskokonaisuuden tuottopotentiaaliin ja riskiin. 


Tämän vuoksi kukin suositus tulee tulkita osaksi suosituskokonaisuutta.


Suosituksen pituus riippuu esimerkiksi rahoitusvälineen hintakehityksestä, suositushetkestä, liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kehityksestä ja yleisen markkinatilanteen kehittymisestä. Suositusten tyypillinen pituus on alle 12 kuukautta ja se voi olla tätä pidempi tai joskus merkittävästikin lyhyempi.


Aktia käy julkistetut sijoitussuositukset läpi pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, jolloin arvioidaan tarve suositusten päivittämiselle. Näiden lisäksi uusia suosituksia tehdään ja julkistetaan markkinatilannelähtöisesti Aktian harkinnan mukaan. 


Sijoitussuositusten tuottaja


Sijoitussuositukset on laatinut Aktia Pankki Oyj (”Aktia”). Aktia on luottolaitostoimintaa harjoittava yritys, jolla on toimilupa harjoittaa mm. omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa sekä toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista Suomessa. Aktiaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh 09 183 51, kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.


Suositusten laatimisen työryhmät ja niiden jäsenet:
Aktia Kotimainen Mallisalkku: Andreas Bergman /Head of Portfolio Management, Paavo Ahonen/ Salkunhoitaja, Sami Räsänen /Salkunhoitaja, Markus Lappeteläinen / Senior Sales Trader, Miikka Kuusi / Sales Trader, Mika Koskimies / Senior Trader, Mikko Aalto / Equity Advisor


Aktia Sijoitusideat: Andreas Bergman / Head of Portfolio Management, Paavo Ahonen / Salkunhoitaja, Sami Räsänen / Salkunhoitaja, Juuso Kenkkilä / Salkunhoitaja, Tomi Korpivaara /Salkunhoitaja, Samu Lang / Sijoitusjohtaja, Patrik Moring /Salkunhoitaja, Markus Lappeteläinen / Senior Sales Trader, Miikka Kuusi / Sales Trader, Mika Koskimies / Senior Trader, Mikko Aalto / Equity Advisor


Järjestelyt eturistiriitojen välttämiseksi


Suosituksen (”sijoitusidea”) päätöksenteko- ja julkistamisajankohta kerrotaan kunkin sijoitussuosituksen yhteydessä. Sijoitussuositus julkistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun siitä on päätetty, eivätkä suosituksen laatimiseen osallistuvat henkilöt saa käydä kauppaa suosituksen kohteena olevalla osakkeella ennen suosituksen julkaisemista asiakkaille. Näiden kaupankäyntirajoitusten lisäksi työryhmän jäseniin sovelletaan ns. relevantteina henkilöinä myös Aktian muita sisäisiä kaupankäyntirajoituksia.

Suositusten laatimisen ja julkaisemisen tarkoitus on tarjota Aktian näkemys suosituksen kohteena olevista rahoitusvälineistä. Sitä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai kehotuksena hankkia tai myydä suosituksen kohteena oleva rahoitusväline.


On hyvä huomata, että jos sijoittaja tekee Aktian kautta arvopaperikauppaa, Aktia ansaitsee tästä välityspalkkiota myös niissä tilanteissa, joissa rahoitusväline on sijoitussuosituksen kohteena. 


Suosituskokonaisuuksien historiallista kehitystä lasketaan erikseen Aktiassa. Historiallisia aikasarjoja ilman kaupankäyntipalkkioiden vaikutusta ja ennalta määrätyillä välityspalkkioprosenttitasoilla on saatavilla eri pyynnöstä Aktiasta.


Aktia ei tee liikkeeseenlaskijoiden kanssa sopimuksia sijoitussuositusten laatimisesta eikä sijoitussuosituksia julkisteta suositeltavien sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoille ennen niiden muuta julkistamista. Sijoitussuositukset ovat kuitenkin julkisesti saatavilla ja liikkeeseenlaskijalla on mahdollisuus nähdä ne ja pyytää mahdollisen asiavirheen korjaamista. Jos Aktia toteaa suosituksen sisältävän asiavirheen, otetaan suosituksen yhteyteen maininta tehdystä korjauksesta. 


On hyvä huomata myös se, että Aktia ja sijoitussuosituksen laatimiseen osallistuneet henkilöt voivat omistaa suosituksen kohteena olevia osakkeita. Sijoitussuosituksen kohteena ei kuitenkaan ole sellaisia osakkeita, joiden liikkeeseenlaskijan koko liikkeeseenlasketusta osakepääomasta Aktialla tai suosituksen laatimiseen osallistuneella henkilöllä olisi omistuksessaan yli 0,5 %:n pitkää tai lyhyttä nettopositiota.

 
Aktian liputussääntelyyn liittyen tekemän poikkeusilmoituksen mukaisesti Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistamia arvopapereita ja niiden tuottamia äänimääriä ei lueta mukaan laskettaessa Aktian omistusosuutta suosituksen kohteena olevissa liikkeeseenlaskijoissa.


Aktia tai sen konserniyhtiöt eivät toimi markkinatakaajana tai likviditeetin tarjoajana sijoitussuosituksen kohteena oleville osakkeille. Aktia tai sen konserniyhtiö voi kuitenkin toimia markkinatakaajana tai likviditeetin tarjoajana tällaisen liikkeeseenlaskijan velkainstrumenteille. 


Aktialla voi olla sijoitussuosituksen kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan kanssa voimassaoleva sopimus sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisesta. Sijoitussuosituksen laatimiseen osallistuneiden henkilöiden palkitseminen ei kuitenkaan ole riippuvaista tällaisten sopimusten perusteella saatavista palkkioista.


Suositusten tuottamisessa käytetyt mallit ja taustaoletukset


Sijoitusideoita laatiessaan Aktia käyttää apuna luotettavaksi arvioimiaan lähteitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kolmansien tahojen sijoitustutkimus, markkinatietolähteet kuten Bloomberg-tietojärjestelmä ja tiedotusvälineet kuten talouslehdistö.


Aktia ei mallinna rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan toimintaa taloudellisilla malleilla tai mallinna rahoitusvälineen hinnanmuodostusta niitä koskevilla malleilla. Suosituksen muodostaminen ei siten perustu tiettyyn malliin tai etukäteen päätettyyn mallinnustapaan. Aktia voi näin perustaa suosituksensa kuhunkin rahoitusvälineeseen soveltuvaan tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Koska mallinnusta ei käytetä suositusten pohjana, ei niistä ole myöskään saatavilla sääntelyn tarkoittamia taustatietoja. 


Sijoittajan on hyvä huomata, että edellä kuvattu toimintatapa lisää Aktian vapaata harkintavaltaa ja rajaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Valitulla toimintatavalla pyritään siihen, että löydämme kuhunkin markkinatilanteeseen parhaat sijoitussuositukset. Tästä ei voi kuitenkaan antaa takeita. Toimintatavalla voi olla riskiä lisäävä (tai vähentävä) vaikutus suosituksiin tai niistä muodostuvaan suosituskokonaisuuteen. Tätä voi olla vaikea objektiivisesti arvioida valitun toimintatavan vuoksi. Sijoittamiseen sisältyy aina tappionriski ja sekä yksittäisen sijoitusidean tai sijoituskokonaisuuden arvo voi laskea tai nousta merkittävästikin.


Sijoitussuositukset saattavat sisältää Aktian yleistä tietoa ja näkemyksiä niiden julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Aktian parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon.


Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Aktia tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden, mielipiteiden tai suositusten oikeellisuutta tai täydellisyyttä. 


Sijoitussuositukset, niistä muodostuvat kokonaisuudet ja materiaali ovat Aktian immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä niitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Aktian kirjallista etukäteislupaa.