Aktia Varainhoidon sijoitusideat

Sijoitusideoiden tuottaja

Aktia Varainhoito Oy (Y-tunnus 2080113-9), Arkadiankatu 4-6, 00100 Helsinki, varainhoito.aktia.fi

Sijoitusideoiden tuottamiseen ovat osallistuneet:
Andreas Bergman
Mika Koskimies
Tomi Korpivaara
Miikka Kuusi
Samu Lang
Markus Lappeteläinen
Sami Räsänen

Valvova viranomainen

Aktia toimii Finanssivalvonnan myöntämällä toimiluvalla ja Finanssivalvonnan valvonnassa. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi.

Järjestelyt eturistiriitojen estämiseksi

Aktia Varainhoito tuottaa sijoitusideat itsenäisesti ja riippumattomasti julkisten tietolähteiden perusteella. Muilla kuin nimetyillä sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvilla henkilöillä ei ole pääsyä sijoitusideoiden tuottamisessa käytettäviin tietoihin ja nimetyt henkilöt tekevät päätökset sijoitusideoihin liittyen itsenäisesti. Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvat henkilöt seuraavat jatkuvasti omaa toimintaansa ja tunnistavat sijoitusideoiden tuottamiseen liittyviä eturistiriitatilanteita. Tunnistetut eturistiriitatilanteet ja niiden ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet kirjataan eturistiriitapolitiikkaan. Aktian compliance -toiminto valvoo menettelyä sekä eturistiriitapolitiikan noudattamista suositusten laatimisessa.

Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvien henkilöiden palkitseminen

Sijoitusideoiden tuottamiseen osallistuvien henkilöiden palkitseminen on sidoksissa varainhoitoliiketoiminnan tulokseen, johon vaikuttaa muun muassa asiakkaiden maksamat kaupankäynti- ja välityspalkkiot.

Sijoitusideoiden merkitys ja sijoitusaika

Taktisiin sijoituksiin nostetuilla arvopapereilla arvioidaan olevan vertailuryhmäänsä parempi tuottopotentiaali seuraavan alle 12 kuukauden aikajaksolla. Arvion muuttuessa arvopaperi poistetaan sijoitusideoista. Sijoitusideoita arvioidaan aina merkittävien tapahtumien jälkeen ja vähintään kuukausittain.

Strateginen allokaatio kuvastaa Aktia Varainhoidon markkinanäkemystä ja se tuo salkkuun laajaa maantieteellistä ja toimialojen välistä hajautusta. Strategisten sijoitusten tavoitteena on tuottaa maailman osakemarkkinoita paremmin pitkällä aikavälillä. Salkun allokaatiota muutetaan tyypillisesti kolmen kuukauden välein tai useammin, mikäli muutoksille on tarvetta.

Vastuuvarauma

Sijoitusideat saattavat sisältää Aktia Varainhoidon yleistä tietoa ja näkemyksiä niiden julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Aktia Varainhoidon parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon.

Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Aktia Varainhoidon tai sen palveluksessa olevat henkilöt eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden, mielipiteiden tai suositusten oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Aktia Varainhoidon virallista kantaa.

Sijoitusideat ovat Aktia Varainhoidon immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä niitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Aktia Varainhoidon kirjallista etukäteislupaa.