27.11.2017

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Lakimies
Helsinki
+358 400 404 478

Sijoituspalvelun tarjoaminen kohtasi suurimman mullistuksensa vuodenvaihteessa EU:n MiFID II -paketin tullessa voimaan. Sääntelyn juuret ovat finanssikriisissä ja tavoitteena on ennaltaehkäistä vastaavanlaisen kriisin syntyminen.

MiFID II edistää sijoittajansuojaa erityisesti vähittäisasiakkaiden osalta sekä lisää arvopaperimarkkinoiden läpinäkyvyyttä, jotta viranomaisten on mahdollista puuttua havaittuihin riskeihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sääntelypaketti on ennennäkemättömän suuri. Kun 2007 voimaan tullut MiFID I oli alemmantasoisine säännöksineen noin 3.000 sivun laajuinen, niin MiFID II on jo tässä vaiheessa yli 10.000 sivun paketti – ja määrä lisääntyy lähes viikoittain.

MiFID II tuo Sijoituspalvelun tarjoajille uusia velvoitteita, jotka muodostavat haasteen tehokkaan liiketoiminnan harjoittamiselle. Taaleri on sääntelyn voimaantuloon valmistautuessaan tehostanut toimintaansa monella tapaa huolehtiakseen siitä, että asiakkaiden saama palvelu paranee entisestään, eivätkä kustannukset nouse.

Sijoittajansuoja

Pätevyysvaatimukset 

MiFID II asettaa vähimmäisvaatimukset sijoitusneuvontaa sekä tietoja tuotteista ja palveluista antavien henkilöiden osaamiselle ja kokemukselle. Sijoituspalvelun tarjoajan on arvioitava säännöllisesti, onko sen henkilöstön osaaminen ja kokemus riittävällä tasolla ja koulutettava jatkuvasti henkilöstöään.

Taalerilla on yksi Suomen kokeneimmista pankkiirikunnista, jonka osaamisesta huolehditaan jatkuvalla koulutuksella.

Kannustinkielto ja eturistiriidat

Monien sijoituspalvelun tarjoajien ansainta on perustunut asiakkailta perittyjen palkkioiden lisäksi sijoitustuotteiden valmistajilta saatuihin palkkionpalautuksiin tai muihin kannustimiin. Jatkossa tämä ei ole enää sallittua, ellei sijoituspalvelun tarjoaja pysty osoittamaan kannustimien parantavan asiakkaan saaman palvelun laatua, esimerkiksi mahdollistamalla jonkin lisäpalvelun tarjoamisen. Tässäkin tapauksessa kannustimet tulee avata asiakkaille euromääräisinä. Taaleri ei ole tähänkään asti vastaanottanut tai maksanut palkkionpalautuksia sijoitustuotteiden jakeluun liittyen, joten Taalerin toimintaan kannustinkiellolla ei ole tältä osin vaikutusta.

Kannustinkielto ulottuu myös arvopaperinvälittäjien välityspalkkioita vastaan toimittamaan sijoitustutkimukseen, joka tulee jatkossa hankkia erikseen. Sijoituspalvelun tarjoajat voivat kerätä asiakkailta varat erilliselle tutkimustilille, josta hankittu sijoitustutkimus maksetaan, tai maksaa sijoitustutkimuksen omista varoistaan. Taaleri tulee maksamaan sijoitustutkimuksen omista varoistaan, eikä asiakkailta tulla perimään ylimääräisiä kuluja.

MiFID II tuo Suomeen myös brittiläisestä finanssimaailmasta tutun riippumattoman sijoitusneuvonnan, jossa sijoitusneuvontaa antaa sijoitustuotteiden valmistajista täysin irrallinen palveluntarjoaja. Taaleri tulee jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen luonteeltaan ei-riippumatonta sijoitusneuvontaa, sillä Taalerin omat sijoitustuotteet muodostavat osan asiakkaiden saatavilla olevasta tuotetarjoamasta. Taaleri on kuitenkin koko historiansa aikana käyttänyt laajasti muiden valmistamia ETF-tuotteita rakentaessaan asiakkailleen sopivia sijoitusratkaisuja, eikä tätä onnistuneeksi todettua mallia ole tarkoitus muuttaa.

Tuotehallinta

MiFID II pyrkii edistämään sitä, että Sijoituspalvelun tarjoajat tarjoavat asiakkailleen oikeanlaisia sijoitusratkaisuja. Sijoitustuotteiden valmistajien tulee jatkossa arvioida jo tuotekehitysvaiheessa tarkemmin sijoitustuotteiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä riskejä. Näiden perusteella tulee määritellä kullekin sijoitustuotteelle sopivin kohdemarkkina ja jakelustrategia, joita sijoitustuotteen jakelijan on noudatettava. Sijoitustuotteen valmistajan pitää arvioida säännöllisesti, vastaako sijoitustuotteen tosiasiallinen käyttäytyminen arvioitua, ja tarkistaa tarvittaessa kohdemarkkinaa ja jakelustrategiaa.

Soveltuvuusarviointi ja sijoitusneuvonnan lausunto

Sijoituspalvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, että se tarjoaa asiakkailleen vain soveltuvia sijoitustuotteita ja – palveluita. Soveltuvuusarviointiin vaikuttavat muun muassa asiakkaan taloudellinen tilanne, tarpeet ja tavoitteet sekä osaaminen ja kokemus. Tästä huolehtiakseen Taaleri on päivittänyt syksyn aikana asiakkaidensa tietoja ja selvittänyt edellä mainittuja asioita entistä laajemmin.

Jatkossa sijoituspalvelun tarjoajan tulee toimittaa asiakkaalleen ennen toimeksiannon toteuttamista kirjallinen lausunto aina annettuaan sijoitusneuvontaa. Asiakkaan suostumuksella lausunto voidaan toimittaa myös toimeksiannon toteuttamisen jälkeen, esimerkiksi kiireellisten pörssitoimeksiantojen tapauksessa.

Taalerin toimittama lausunto tulee sisältämään sijoitusneuvonnan sisällön ja perusteen lisäksi arvion toimeksiannon vaikutuksesta asiakkaan koko riskipositioon. Taaleri tulee jatkossakin panostamaan henkilökohtaiseen palveluun ja huomioimaan entistä voimakkaammin sijoitusneuvonnassaan asiakkaan kokonaisuudessaan. Taaleri tuo pankkiirien ja asiakkaiden käyttöön välineitä, jotka auttavat hahmottamaan sijoitustavoitteita ja riskejä entistä paremmin.

Tiedonantovelvollisuus ja kulujen läpinäkyvyys

Sijoituspalvelun tarjoajien pitää jatkossa esittää tarjoamiinsa sijoitustuotteisiin ja –palveluihin liittyvät kulut sekä niiden vaikutuksen asiakkaan saamaan tuottoon ennen sijoituksen tekemistä sekä jälkikäteen toteutuneiden kulujen osalta. Merkittävin muutos on kulujen esittäminen vakiomuotoisesti ja selkeästi yhdessä paikassa, mikä edistää sijoitustuotteiden ja –palveluiden keskinäistä vertailtavuutta. Asiakkaan tuottoon vaikuttavat toteutuneet kulut tullaan raportoimaan asiakkaille ensi kertaa vuoden 2018 ajalta. Vastaavalla tarkkuudella raportointi ei ole aikaisemmin mahdollista, sillä tiedonsaanti sijoitustuotteiden sisältämiin kuluihin perustuu vuoden 2018 alussa voimaantulevaan PRIIPs-asetukseen.

PRIIPs-asetuksen mukaiset avaintietoesitteet tulevat sisältämään paketoiduista sijoitustuotteista MiFID-vaatimuksia vastaavat tiedot vakiomuotoisina. Paketoituja sijoitustuotteita ovat esimerkiksi rahastot, strukturoidut sijoitukset sekä vakuutusmuotoiset sijoitukset. PRIIPs-avaintietoesitteet edistävät sijoitustuotteiden keskinäistä vertailtavuutta. Sijoitusrahastoista on sallittua laatia suppeammat, sijoitusrahastolain mukaiset avaintietoesitteet vuoteen 2020 asti, mutta Taaleri tulee siirtymään PRIIPs-avaintietoesitteisiin kaikkien rahastojensa osalta jo vuoden 2018 aikana.

MiFID II vaatii sijoituspalvelun tarjoajaa ilmoittamaan asiakkaalle viimeistään seuraavana päivänä, mikäli asiakkaan sijoitussalkun tai yksittäisen, vivutetun arvopaperin arvo laskee yli 10 %. Pelkän lakisääteisen minimiratkaisun sijaan Taaleri tulee tarjoamaan paremmin sijoittajien tarpeita palvelevan ja asiakaskohtaiset tarpeet huomioon ottavan palvelun, joka viestii asiakkaan sijoitussalkun arvonmuutoksista.

Tuoteinterventiot

MiFID II antaa Finanssivalvonnalle valtuudet puuttua vahingollisten sijoitustuotteiden markkinointiin, kun tähän asti Finanssivalvonnan tekemä valvonta on perustunut pääsääntöisesti etukäteishyväksyntään. Finanssivalvonta voi päättää keskeyttää sijoitustuotteen markkinoinnin määräajaksi tai kokonaan.

Läpinäkyvyys

Velvoite käydä kauppaa markkinapaikalla

Osakekaupankäynnistä on viime vuosina siirtynyt säänneltyjen markkinapaikkojen, kuten pörssien ja monenkeskisten kauppapaikkojen, ulkopuolelle niin merkittävä osa, että sillä on ollut haitallista vaikutusta arvopaperien likviditeettiin ja hinnanmuodostukseen sekä arvopaperikaupankäynnin valvontaan. Lisäksi kaupankäynti johdannaisilla ja velkakirjoilla on tapahtunut käytännössä kokonaan kahdenvälisenä markkinapaikkojen ulkopuolella. MiFID II asettaa arvopaperimarkkinoiden toimijoille velvollisuuden toteuttaa kaikki kaupankäynti jollain markkinapaikalla. Lisäksi nekin kaupat, jotka toteutetaan lakisääteisen poikkeuksen nojalla markkinapaikan ulkopuolella, tulee raportoida markkinapaikalle viivytyksettä.

Asiakkaiden kannalta merkittävin muutos tulee olemaan nimenomaan velkakirjojen kaupankäynnissä, jossa Taaleri tulee siirtymään osakekaupankäynnin kaltaisen kaupankäyntipalkkion käyttöön. Tämä edistää myös asiakkaan tuottoon vaikuttavien kulujen läpinäkyvyyttä.

Raportointivelvoitteet

Euroopan finanssivalvontaviranomaisten suorittama arvopaperikaupankäynnin valvonta tehostuu ja sijoituspalvelun tarjoajien raportointivelvollisuus toteutetuista toimeksiannoista laajenee merkittävästi. Rajat ylittävän valvonnan mahdollistamiseksi asiakkaana olevat oikeushenkilöt tulee yksilöidä eurooppalaisella LEI-tunnuksella, mistä syystä Taalerikin on kehottanut asiakkaitaan hankkimaan sellaisen.
 

Hyvä tietää MiFIDII-sääntelystä - kaikki kirjoitukset yhdellä sivulla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Strukturoidut sijoitukset tuoreen maisterin silmin
Seuraava
Sijoittamalla voit vaikuttaa