12.02.2018

Olli Segersvärd

Olli Segersvärd

Lakimies
Helsinki
+358 400 404 478

MiFID II –sääntely lisää asiakkaan sijoitustuottoihin vaikuttavien kulujen läpinäkyvyyttä. Entistä yksityiskohtaisemmat tiedot kuluista esitetään rahoitusvälineitä tai sijoituspalveluita tarjottaessa sekä vuosittain jälkikäteen. Etukäteistiedot kuluista annetaan markkinointimateriaalissa, esitteessä tai palveluhinnastossa. Jälkikäteinen kuluraportti on luettavissa Taaleri Raportoinnissa.

Rahoitusvälineisiin ja sijoituspalveluihin liittyvien kulujen esittämisessä merkittävin muutos on, että kulut kootaan yhdeksi kokonaisluvuksi sekä havainnollistetaan niiden vaikutus asiakkaan saamaan tuottoon. Kokonaisluku sisältää paitsi rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun itseensä liittyvät kulut, myös sen alla sijoituskohteena oleviin rahoitusvälineisiin tai liitännäispalveluihin liittyvät kulut. Aiemmin nämä kulut on esitetty tyypillisesti eriteltynä.

Rahoitusvälineisiin liittyvät kulut esitetään avaintietoasiakirjassa vakiomuotoisena. Sijoituspalveluihin, kuten arvopaperinvälitys sekä konsultatiivinen ja täyden valtakirjan omaisuudenhoito, liittyvät kulut esitetään Taalerin palveluhinnastossa. Kulut on laskettu tyypillisen sijoitussalkun koostumuksen ja kaupankäyntiaktiivisuuden mukaan, eivätkä ne siten välttämättä vastaa tosiasiallisia kuluja.

Taaleri raportoi vuosittain jälkikäteen asiakkaan tosiasiassa maksamat kulut ja palkkiot. Raportointi tehdään ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2019 vuoden 2018 osalta. Kuluraportilla esitetään asiakkaan vuoden aikana saamat tuotot, maksamat kulut ja lisäsijoituksista tai osanostoista johtuvat sijoituspääoman muutokset. Asiakkaan vuotuinen kokonaistuotto raportoidaan euro- ja prosenttimääräisenä ennen ja jälkeen kulujen.

Kulut on jaoteltu kolmeen kategoriaan: sijoituspalveluihin liitännäiset kulut, arvopapereihin liitännäiset kulut ja kolmansilta osapuolilta saadut maksut. Sijoituspalveluihin liittyviä kuluja ovat sellaiset, jotka veloitetaan suoraan asiakkaalta, kuten omaisuudenhoito-, säilytys-, merkintä- ja välityspalkkiot. Arvopapereihin liitännäisiä kuluja ei veloiteta asiakkaalta, vaan suoraan sijoituksesta, kuten rahaston hallinnointi-, tuotto- ja kaupankäyntipalkkiot. Kolmansilta osapuolilta saadut maksut ovat sellaisia palkkionpalautuksia tai kannustimia, joita Taaleri saa esimerkiksi ulkopuoliselta rahastoyhtiöltä asiakkaan sijoitusten perusteella. Taaleri ei ole vastaanottanut eikä vastaanota tällaisia maksuja.

Pyydettäessä on saatavilla tarkempi erittely kuluista. Siinä sijoituspalveluihin ja arvopapereihin liitännäiset kulut on jaettu vielä neljään ryhmään: kertaluontoiset, tapahtumasidonnaiset, juoksevat ja satunnaiset kuluerät. Kertaluontoisia kulueriä ovat esimerkiksi asiakkuutta aloittaessa tai päättäessä veloitettavat perustamis- ja lopetuspalkkiot. Merkintä-, lunastus- tai välityspalkkiot ja tapahtumiin liittyvät verot ovat tapahtumasidonnaisia kulueriä. Juokseviin kulueriin kuuluu aikaan tai sijoitussummaan sidotut palkkiot, kuten omaisuudenhoito- tai hallinnointipalkkiot. Satunnaiset kuluerät ovat sellaisia, joiden veloitus on sijoitusta tehdessä epävarmaa. Tuottosidonnaiset palkkiot ovat esimerkki satunnaisista kulueristä.

Kuluihin liittyen on hyvä huomata, että kokonaiskulut ovat vain osittain Taalerille maksettavia palkkioita, eikä Taaleri pysty vaikuttamaan niiden kaikkien, esimerkiksi ulkopuolisen rahastoyhtiön veloittamiin hallinnointipalkkioiden, määrään.

Taaleri pyrkii kehittämään kuluraportointiaan mahdollisimman läpinäkyväksi, selkeäksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Tätä kirjoittaessa on kuitenkin monet teknisen toteutuksen yksityiskohdat vielä sen verran avoinna, ettemme pysty esittelemään Taaleri Raportoinnin toiminnallisuuksia kuluraportoinnin osalta edellä kuvattua tarkemmin. Mahdolliset lisätoiminnallisuudet, kuten esimerkiksi mahdollisuus porautua kuluihin rahoitusvälineen tasolla, eivät välttämättä valmistu ainakaan vielä ensimmäiselle raportointivuodelle.
 

Hyvä tietää MiFIDII-sääntelystä - kaikki kirjoitukset yhdellä sivulla.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
PRIIPs-avaintietoasiakirja
Seuraava
Ilmoitukset sijoitusten arvonmuutoksista
Olli Segersvärd