15.08.2022

Aktia Rahastoyhtiön hallitus on 3.6.2022 päättänyt hallinnoimiensa rahastojen sääntömuutoksista. Finanssivalvonta on hyväksynyt sijoitusrahastojen sääntö- ja nimenmuutokset 28.6.2022. 

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

 

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä muutetaan seuraavasti:

 • Ilmoitukset osuudenomistajille julkaistaan pääsääntöisesti Aktian verkkosivuilla. Kutsu osuudenomistajien kokoukseen toimitetaan kuitenkin edelleen lehti-ilmoituksella.
 • Mahdollisuutta perustaa merkintäedellytyksiltään eri tavoin toisistaan poikkeavia osuussarjoja on laajennettu.
 • Määräaikaistalletusten arvostamistapa rahastojen arvonlaskennassa on lisätty.
 • Täsmennetty suoraan rahastoilta perittäviä kuluja täsmentämällä pankkitileistä perittävät kulut esimerkkiluetteloon.
 • Palkitsemista koskeva sääntökohta on lisätty.
 • Merkinnän vastaanottamisen teknistä tapahtumista on täsmennetty ja on lisätty oikeus hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä rahaston poikkeuksellisessa tilanteessa, joka oikeuttaa Rahastoyhtiön keskeyttämään Rahaston merkinnät asiakkaan epätoivotun sijoituskäyttäytymisen tai väärinkäytösepäilyn vuoksi.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 19.9.2022.

Sijoitusrahastojen Aktia Arvo Rein, Aktia Euroopan Kassakoneet ja Aktia Nordic High Yield sekä erikoissijoitusrahastojen Aktia Asunnot+, Aktia Family Fund One, Aktia Impakti, Aktia Mikro Markka, Aktia Mikro Rein, Aktia Private, Aktia Vaihtoehtoiset, Aktia Vakaa Korko, Aktia Varainhoito+ Maltillinen, Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen sääntöjä muutetaan seuraavasti:

 •  Säilytysyhteisöksi on muutettu Danske Bank A/S Suomen sivuliike.
 •  Arvonlaskennan perusteet ja arvostusajankohdat on yhtenäistetty muiden Aktian rahastojen sääntöjen kanssa.
 • Päivittäin merkinnöille ja/tai lunastuksille aukiolevien rahastojen toimeksiantojen katkaisuaikaa on myöhennetty klo 13:sta klo 15:een. Jos merkintä- tai lunastustoimeksiantoa edellytetään tietty määrä päiviä tai kuukausia ennen merkintä- tai lunastuspäivää, ei erillistä määriteltyä kellonaikaa ole. 
 • Johdannaisten käyttämisen mahdollisuuksia ja rajoituksia on täsmennetty.
 • Kiinteän hallinnointipalkkion laskentatapaa on täsmennetty.
 • Suoraan rahastosta perittävien kulujen yksilöintiä on täsmennetty.
 • Merkintä- ja lunastuspalkkioiden enimmäismäärää on laskettu.
 • Merkintöjen ja lunastusten keskeyttämistä koskevaa kohtaa on täsmennetty.
 • Edellytetään että osuudenomistajien kokous kutsutaan koolle lehti-ilmoituksella.
 • Merkintäedellytyksiä erityyppisille osuussarjoille on täsmennetty.
 • On tehty teknisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää muotoiluja eri rahastojen säännöissä.

Lisäksi Aktia Vaihtoehtoiset -rahaston kiinteän hallinnointipalkkion enimmäismäärää on korotettu ja rahastolle on lisätty tuottosidonnainen palkkio.*

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

*Tieto lisätty 25.8.2022

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Määräaikaistalletusten arvostamistapa rahastojen arvonlaskennassa on lisätty.
 • Rahaston kokonaisvarat on määritelty ja sijoitusrajoitukset on kirjattu kokonaisvaroihin perustuen.
 • Tilintarkastuskulut on määritelty sellaisiksi kuluiksi, jotka voidaan veloittaa suoraan rahastolta.
 • Sallittuihin rahastosijoituskohteisiin on kirjattu Aktia-konsernin hallinnoimat rahastot.
 • Suuret (yli 500 000 euron) lunastustoimeksiannot on jätettävä 6 kk ennen lunastuspäivää.
 • Lunastustoimeksiantojen katkaisuaika on muutettu 3 kuukautta ennen tapahtuvasta 1 kuukautta ennen tapahtuvaksi.
 • Arvonmäärityksessä on täsmennetty kohteiden hankintakulujen jaksotus sekä mahdollisuus käyttää uuden kohteen ostohintaa arvonmäärityksessä, jos kaupasta kulunut alle 3 kuukautta.
 • Maaliskuun tuotonjakopäivä on täsmennetty varsinaisen yhtiökokouksen päiväksi ja tuotonjako on muokattu perustumaan tilikausiperusteiseksi.
 • Tuottosidonnaisen palkkion laskentatapaa on täsmennetty.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti sääntöjä muutetaan lisäksi siten, että rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 9 artiklan mukaiseksi sijoitustuotteeksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävyysindikaattoreille. Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Erikoissijoitusrahastojen Aktia Mikro Markka ja Aktia Mikro Rein sääntöihin on lisäksi lisätty gating. Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Private ja Aktia Family Fund One sääntöihin on lisäksi muutettu tuottotavoitteen peruskorkotasoksi €STR EONIAn tilalle ja rahaston tuotonjako on muutettu tapahtumaan rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuukauden sisällä varsinaisesta yhtiökokouksesta. Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt sääntöjä muutetaan seuraavasti:

 • Merkintäedellytyksiä erityyppisille osuussarjoille on täsmennetty.
 • Määräaikaistalletusten arvostamistapa rahastojen arvonlaskennassa on lisätty.
 • Rahaston kokonaisvarat on määritelty ja sijoitusrajoitukset on kirjattu kokonaisvaroihin perustuen.
 • Tilintarkastuskulut on määritelty sellaisiksi kuluiksi, jotka voidaan veloittaa suoraan rahastolta.
 • Sallittuihin sijoituskohteisiin on lisätty myös muut vaihtoehtorahastot kuin erikoissijoitusrahastot, sekä rahamarkkinavälineet ja vuoden sisään listattavat kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden arvopaperit.
 • Sallittuihin rahastosijoituskohteisiin on kirjattu Aktia-konsernin hallinnoimat rahastot.
 • Yli 500 000 euron (aiemmin ”vähintään”) lunastustoimeksiannot on jätettävä 6 kk ennen lunastuspäivää.
 • Sääntömuutoksista ilmoitetaan jatkossa Aktian verkkosivuilla.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 19.9.2022.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Swing pricing on poistettu.
 • Lunastustoimeksiantojen katkaisuaika on muutettu 2 kuukautta ennen tapahtuvasta kuukauden viimeiseksi pankkipäiväksi, joka on 3 kuukautta ennen lunastuspäivää.
 • Vaatimuksia kuukausittaisen tai päivittäisen likviditeetin sijoituskohteista on poistettu.
 • On tarkennettu, että vähintään 30 % rahaston kohderahastoista täytyy olla auki vähintään neljännesvuosittain.
 • Rahastolle maksettava kaupankäyntipalkkio on lisätty.
 • Erityinen limiitti rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin sijoittamisesta on poistettu.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vakaa Korko sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ovat talletukset, korkoinstrumentit ja rahamarkkinavälineet.
 • Sallittuja sijoituskohteita on laajennettu ETA-alueen luottolaitoksiin tehtäviin talletuksiin aiemman Suomen asemesta.
 • Rahaston arvonlaskenta tapahtuu jatkossa vain jokaiselle merkintä- ja lunastuspäivälle.
 • Sallittuihin rahastosijoituskohteisiin on selvyyden vuoksi kirjattu Aktia-konsernin hallinnoimat rahastot.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Erikoissijoitusrahastojen Aktia Varainhoito+ Maltillinen, Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen sääntöjä muutetaan lisäksi siten, että Aktia Varainhoito+ Maltillinen, Aktia Varainhoito+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoito+ Tuottohakuinen -rahastojen nimeksi tulee Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen. Nimenmuutosten syynä on rahastojen nimien yhtenäistäminen Aktian muun tuotetarjoaman kanssa. Lisäksi edellä mainituilta rahastoilta poistetaan tuottosidonnaiset palkkiot.

Päivitetyt rahaston säännöt astuvat voimaan 16.9.2022 ja 5.10.2022. Syyskuussa voimaan astuvat säännöt sisältävät virheellisen merkinnän SFDR-artiklan osalta – tämä merkintä on poistettu lokakuussa voimaan astuvissa säännöissä.*

*Tieto lisätty 5.9.2022

Sijoitusrahasto Aktia Arvo Rein sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Rahaston sääntöihin liitetään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteiset säännöt ja rahastokohtaisista säännöistä poistetaan vastaavat sääntökohdat.
 • Tuottosidonnaisen palkkion laskentatapaa on täsmennetty.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Sijoitusrahaston Aktia Emerging Market Equity Select sääntöjä muutetaan siten, että rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 8 artiklan mukaiseksi sijoitustuotteeksi, joka edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi rahaston sääntöihin liitetään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteiset säännöt ja rahastokohtaisista säännöistä poistetaan vastaavat sääntökohdat.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 19.9.2022.

Sijoitusrahasto Aktia Euroopan Kassakoneet sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Rahaston sääntöihin liitetään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteiset säännöt ja rahastokohtaisista säännöistä poistetaan vastaavat sääntökohdat.
 • Tuotonmaksun määräytymisperustetta tarkennettu.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Sijoitusrahastojen Aktia Korkosalkku, Aktia Varainhoitosalkku 25, Aktia Varainhoitosalkku 50, Aktia Varainhoitosalkku 75 ja Aktia Osakesalkku sääntöjä muutetaan lisäksi siten, että rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn 8 artiklan mukaiseksi sijoitustuotteeksi, joka edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 19.9.2022.

Sijoitusrahasto Nordic High Yield sääntöjä muutetaan lisäksi seuraavasti:

 • Rahaston sääntöihin liitetään Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteiset säännöt ja rahastokohtaisista säännöistä poistetaan vastaavat sääntökohdat.
 • Tuottosidonnainen palkkio on poistettu.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 16.9.2022.

Rahastojen päivitetyt säännöt löytyvät voimaantulopäivänä tuotekohtaisilta sivuilta osoitteessa aktia.fi.

 

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallitus
 

Tiedotetta on muokattu 16.8. Tehty muutoksia sääntömuutosten voimassaolopäiviin.

Tiedotetta on muokattu 5.9. Lisätty 5.10. voimaan astuva sääntömuutos rahastoille Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen.

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta
Seuraava
Tiedote muutoksesta Aktian rahastoissa