22.08.2019

Osana rahastovalikoimamme kehittämistä sulautamme 30.9.2019 kolme rahastoa. Finanssivalvonta on 11.6.2019 antanut sulautumisille täytäntöönpanoluvan. Sulauttamisilla karsimme päällekkäisyyksiä ja selkeytämme valikoimaamme. Osittaisesta päällekkäisyydestä johtuen myös rahastojen koot ovat jääneet verraten pieniksi. Sulautumisten myötä sijoitustoimintaa on mahdollista tehostaa rahastojen kasvaessa. Lähestymme sinua, koska omistat yhtä tai useampaa sulautuvista
rahastoista.

Sulautumiset:

  • Sijoitusrahasto Taaleri Optimi sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50:een,
  • Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Troikka sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Euroopan Kassakoneet Osakkeeseen ja
  • Sijoitusrahasto Taaleri Kehittyvät Markkinat sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Globaali Osakkeeseen.

Sulautuminen ei edellytä sinulta osuudenomistajana mitään toimenpiteitä eikä aiheuta veroseuraamuksia. Mahdolliset sulautuvaan rahastoon tehdyt kuukausisäästösopimukset jatkuvat automaattisesti kohderahastossa. Mikäli et hyväksy sulautumista, voit lunastaa rahasto-osuutesi tai vaihtaa sen toisen Taalerin hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Sijoitusrahastojen Taaleri Arvo Troikka Osake sekä Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake osuudenomistajille

Sijoitusrahastojen Taaleri Optimi sekä Taaleri Allokaatio 50 osuudenomistajille

Sijoitusrahastojen Taaleri Kehittyvät Markkinat sekä Taaleri Globaali Osake osuudenomistajille

Sijoitusrahastojen Taaleri Arvo Troikka Osake sekä Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake osuudenomistajille

Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Troikka Osake (”sulautuva rahasto”) sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Euroopan Kassakoneet Osakkeeseen (”vastaanottava rahasto”) 30.9.2019. Rahastojen sulautuminen on osa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n (”Taaleri”) rahastovalikoiman kehittämistä. Finanssivalvonta on 11.6.2019 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.

Sulautuvan Rahaston kaikki varat ja velat siirtyvät sulautumisessa Vastaanottavaan Rahastoon. Samalla Sulautuva Rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan Rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisessa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajia siten, että A-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston A-osuussarjan osuudenomistajia ja T-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston T-osuussarjan osuudenomistajia sulautumispäivästä 30.9.2019 alkaen.

Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumisessa vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia saman rahamäärän arvosta kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia.

Sulautumisen tausta ja syyt

Taaleri kehittää rahastovalikoimaansa, tavoitteena tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa kiinnostaville markkinoille riskit riittävällä tavalla hajauttaen sekä Taalerin osaaminen hyödyntäen.

Vallitsevan poliittisen ja taloudellisen tilanteen johdosta sijoittajien kiinnostus pelkästään Itä-Europan markkinoille sijoittavaan rahastoon on vähentynyt merkittävästi, eikä ole näkyvissä, että kiinnostus tulisi kääntymään kasvuun lähiaikoina. Sulautumisen myötä pystytään tarjoamaan sijoittajille laajemmin hajautettu rahasto.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Vaikutukset osuudenomistajien oikeuksiin

Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat Taalerin hallinnoimia. Sulautuminen ei vaikuta osuudenomistajien oikeuksiin.

Olennaiset erot rahastojen sijoituspolitiikassa

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa Lähi-Idässä tai Pohjois-Afrikassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa itäeurooppalaisten, erityisesti venäläisten, turkkilaisten ja puolalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Vastaanottavan rahaston säännöt ja sijoituspolitiikka eivät muutu sulautumisen yhteydessä.

Erot sijoitusrahastojen riskeissä ja avaintietoesitteen riski-tuottokuvaajassa

Rahastojen avaintietoesitteessä ilmoitettu riskiluokka asteikolla 1-7 on sulautuvassa rahastossa 5 ja vastaanottavassa rahastossa 4.

Molemmat rahastot sijoittavat varansa yritysten osakkeisiin, mutta koska vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääosin kehittyneille osakemarkkinoille, on sen sijoituksiin liittyvät poliittiset ja markkinariskit pienemmät. Vastaanottavan rahaston sijoitusavaruus on lisäksi maantieteellisesti laajempi, joten sen sijoitusten keskittymisestä aiheutuva riski on pienempi.

Erot rahastojen kustannuksissa

Molemmilla rahastoilla on yhtä suuret merkintä- ja lunastuspalkkiot. Vastaanottavan rahaston hallinnointipalkkiot ovat matalammat. Kustannuksia eritellään tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille ylimääräisiä kustannuksia.

Tuottopalkkion käsittely sulautumisessa

Molemmilta rahastoilta peritään tuottopalkkiota rahastojen sääntöjen mukaisesti sulautumiseen asti.

Sulautumisen jälkeen tuottopalkkio määräytyy vastaanottavan rahaston tuottohistorian perusteella ja se peritään vastaanottavan rahaston sääntöjen mukaisesti.

Vaikutukset vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen

Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen. 

Rahastojen määräaikaiskatsaukset

Taalerin hallinnoimista rahastoista julkaistaan määräaikaiskatsaus puolivuosittain: kerran vuodessa vuosikertomus ja kerran vuodessa puolivuotiskatsaus. Määräaikaiskatsaukset ovat saatavilla Taalerilta.

Ensimmäinen sulautumisen jälkeinen vuosikertomus tullaan julkaisemaan 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen puolivuotiskatsaus 30.6.2020 päättyvältä kaudelta.

Mahdolliset suoritusongelmat

Sulautumisen ei odoteta aiheuttavan rahastoille suoritusongelmia.

Vaikutukset osuudenomistajien verokohteluun

Molempia rahastoja verotetaan Suomen verolainsäädännön mukaisesti, joten sulautuminen ei vaikuta rahastojen osuudenomistajien verokohteluun.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa verovelvollisille osuudenomistajille sulautumishetkellä tai myöhemmin rahasto-osuuksia lunastaessa.

Siirtosaamisten käsittely sulautumisessa

Kaikki sulautuvan rahaston varat ja velat, mukaan lukien siirtosaamiset, siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle rahastolle sulautumisessa.

Yhteenveto sulautuvien rahastojen ja vastaanottavien rahastojen eroista

Taaleri Arvo Troikka Osake Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake
Rahaston sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa itäeurooppalaisten, erityisesti venäläisten, turkkilaisten ja puolalaisten arvoyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sijoittaa varansa korkeaa osinkotuottoa maksavien eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.
Rahaston vertailuindeksi MSCI EM East Europe 10/40 TR MSCI Europe High Dividend Yield Net Return EUR
Rahaston riski-tuottoprofiili 5 (keskikorkea riski) 4 (keskimääräinen riski)
Rahaston juoksevat kulut (vuonna 2018 perityt kulut) 2,09 % p.a. 1,10 % p.a.
Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot 1,00 % 1,00 %
Rahaston tuottosidonnainen palkkio 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Rahaston koko (13.5.2019) 4,92 miljoonaa euroa 27,29 miljoonaa euroa
Rahaston osuudenomistajien lukumäärä (13.5.2019) 144 154

Osuudenomistajien oikeudet sulautumisessa

Oikeus saada sulautumisesta lisätietoja

Sulautumisesta saa lisätietoja omalta pankkiirilta tai Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta.

Oikeus saada jäljennös tilintarkastajan lausunnosta

Jäljennös tilintarkastajan lausunnosta on saatavilla Taalerilta.

Oikeus pyytää osuuksien maksutonta lunastusta

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taaleri hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta ennen sulautumista. Osuudenomistajan on pyydettävä rahasto-osuuksiensa lunastusta tai vaihtoa 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Sulautumismenettelyä koskevat tiedot

Sulautumisten hyväksyminen

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei kuitenkaan hyväksy sulautumista, voi hän lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taalerin hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Molempiin rahastoihin voi antaa merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja viimeisen kerran ennen sulautumista 30.9.2019 kello 13.00 mennessä. Seuraavan kerran toimeksiantoja toteutetaan sulautumisen jälkeen arvopäivällä 1.10.2019.

Sulautuvalle rahastolle 30.9.2019 kello 13.00 jälkeen tulleita merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja ei käsitellä.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite

Tämän kirjeen liitteenä on vastaanottavan rahaston avaintietoesite sekä säännöt. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on syytä tutustua niihin huolellisesti ennen päätöksentekoa sulautumisen hyväksymisestä.
 

Sijoitusrahastojen Taaleri Optimi sekä Taaleri Allokaatio 50 osuudenomistajille

Sijoitusrahasto Taaleri Optimi (”sulautuva rahasto”) sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50:een (”vastaanottava rahasto”) 30.9.2019. Rahastojen sulautuminen on osa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n (”Taaleri”) rahastovalikoiman kehittämistä. Finanssivalvonta on 11.6.2019 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.

Sulautuvan Rahaston kaikki varat ja velat siirtyvät sulautumisessa Vastaanottavaan Rahastoon. Samalla Sulautuva Rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan Rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisessa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajia siten, että A-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston A-osuussarjan osuudenomistajia ja T-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston T-osuussarjan osuudenomistajia sulautumispäivästä 30.9.2019 alkaen.

Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumisessa vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia saman rahamäärän arvosta kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia.

Sulautumisen tausta ja syyt

Taaleri kehittää rahastovalikoimaansa, tavoitteena tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa kiinnostaville markkinoille riskit riittävällä tavalla hajauttaen sekä Taalerin osaaminen hyödyntäen.

Taalerin valikoimassa on eri sijoitustyylejä hyödyntäviä allokaatioratkaisuja. Sulauttamisella karsimme päällekkäisyyksiä ja selkeytämme valikoimaa. Osittaisesta päällekkäisyydestään johtuen myös rahastojen koot ovat jääneet verraten pieniksi. Sulautumisen myötä sijoitustoimintaa on mahdollista tehostaa rahaston koon kasvaessa.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Vaikutukset osuudenomistajien oikeuksiin

Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat Taalerin hallinnoimia. Sulautuminen ei vaikuta osuudenomistajien oikeuksiin.

Olennaiset erot rahastojen sijoituspolitiikassa

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin ns. Yalen mallia hyödyntäen. Perussijoitusallokaatiossa 50 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin Taalerin allokaationäkemystä hyödyntäen. Perussijoitusallokaatiossa 50 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

Vastaanottavan rahaston säännöt ja sijoituspolitiikka eivät muutu sulautumisen yhteydessä.

Erot sijoitusrahastojen riskeissä ja avaintietoesitteen riski-tuottokuvaajassa

Rahastojen avaintietoesitteessä ilmoitettu riskiluokka asteikolla 1-7 on molemmissa rahastoissa 3.
    
Molemmat rahastot sijoittavat varansa maailmanlaajuisesti eri omaisuuslajeihin, joten rahastojen riskit eivät eroa toisistaan merkittävästi.

Erot rahastojen kustannuksissa

Molemmilla rahastoilla on yhtä suuret merkintä- ja lunastuspalkkiot. Vastaanottavan rahaston hallinnointipalkkiot ovat matalammat. Kustannuksia eritellään tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille ylimääräisiä kustannuksia.

Tuottopalkkion käsittely sulautumisessa

Molemmilta rahastoilta peritään tuottopalkkiota rahastojen sääntöjen mukaisesti sulautumiseen asti.

Sulautumisen jälkeen tuottopalkkio määräytyy vastaanottavan rahaston tuottohistorian perusteella ja se peritään vastaanottavan rahaston sääntöjen mukaisesti.

Vaikutukset vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen

Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen. 

Rahastojen määräaikaiskatsaukset

Taalerin hallinnoimista rahastoista julkaistaan määräaikaiskatsaus puolivuosittain: kerran vuodessa vuosikertomus ja kerran vuodessa puolivuotiskatsaus. Määräaikaiskatsaukset ovat saatavilla Taalerilta.

Ensimmäinen sulautumisen jälkeinen vuosikertomus tullaan julkaisemaan 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen puolivuotiskatsaus 30.6.2020 päättyvältä kaudelta.

Mahdolliset suoritusongelmat

Sulautumisen ei odoteta aiheuttavan rahastoille suoritusongelmia.

Vaikutukset osuudenomistajien verokohteluun

Molempia rahastoja verotetaan Suomen verolainsäädännön mukaisesti, joten sulautuminen ei vaikuta rahastojen osuudenomistajien verokohteluun.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa verovelvollisille osuudenomistajille sulautumishetkellä tai myöhemmin rahasto-osuuksia lunastaessa.

Siirtosaamisten käsittely sulautumisessa

Kaikki sulautuvan rahaston varat ja velat, mukaan lukien siirtosaamiset, siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle rahastolle sulautumisessa.

Yhteenveto sulautuvien rahastojen ja vastaanottavien rahastojen eroista

Taaleri Optimi Taaleri Allokaatio 50
Rahaston sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa hajauttaen eri omaisuusluokkien kesken ns. Yalen mallia käyttäen. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50 % sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sijoittaa varansa pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka voivat sijoittaa varansa sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50 % sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.
Rahaston vertailuindeksi MSCI World Total Return (50 %) ja iBOXX Sovereign Total Return (50 %) MSCI World Total Return (50 %), iBOXX Sovereign Total Return (45 %) ja Eonia Total Return (5 %).
Rahaston riski-tuottoprofiili 3 (keskimatala riski) 3 (keskimatala riski)
Rahaston juoksevat kulut (vuonna 2018 perityt kulut) 1,74 % p.a. 1,38 % p.a.
Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot 1,00 % 1,00 %
Rahaston tuottosidonnainen palkkio 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Rahaston koko (13.5.2019) 8,29 miljoonaa euroa 43,46 miljoonaa euroa
Rahaston osuudenomistajien lukumäärä (13.5.2019) 79 323

Osuudenomistajien oikeudet sulautumisessa

Oikeus saada sulautumisesta lisätietoja

Sulautumisesta saa lisätietoja omalta pankkiirilta tai Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta.

Oikeus saada jäljennös tilintarkastajan lausunnosta

Jäljennös tilintarkastajan lausunnosta on saatavilla Taalerilta.

Oikeus pyytää osuuksien maksutonta lunastusta

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taaleri hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta ennen sulautumista. Osuudenomistajan on pyydettävä rahasto-osuuksiensa lunastusta tai vaihtoa 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Sulautumismenettelyä koskevat tiedot

Sulautumisten hyväksyminen

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei kuitenkaan hyväksy sulautumista, voi hän lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taalerin hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Molempiin rahastoihin voi antaa merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja viimeisen kerran ennen sulautumista 30.9.2019 kello 13.00 mennessä. Seuraavan kerran toimeksiantoja toteutetaan sulautumisen jälkeen arvopäivällä 1.10.2019.

Sulautuvalle rahastolle 30.9.2019 kello 13.00 jälkeen tulleita merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja ei käsitellä.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite

Tämän kirjeen liitteenä on vastaanottavan rahaston avaintietoesite sekä säännöt. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on syytä tutustua niihin huolellisesti ennen päätöksentekoa sulautumisen hyväksymisestä.
 

Sijoitusrahastojen Taaleri Kehittyvät Markkinat sekä Taaleri Globaali Osake osuudenomistajille

Sijoitusrahasto Taaleri Kehittyvät Markkinat (”sulautuva rahasto”) sulautuu Sijoitusrahasto Taaleri Globaali Osakkeeseen (”vastaanottava rahasto”) 30.9.2019. Rahastojen sulautuminen on osa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n (”Taaleri”) rahastovalikoiman kehittämistä. Finanssivalvonta on 11.6.2019 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.

Sulautuvan Rahaston kaikki varat ja velat siirtyvät sulautumisessa Vastaanottavaan Rahastoon. Samalla Sulautuva Rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan Rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisessa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajia siten, että A-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston A-osuussarjan osuudenomistajia ja T-osuussarjan osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston T-osuussarjan osuudenomistajia sulautumispäivästä 30.9.2019 alkaen.

Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumisessa vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia saman rahamäärän arvosta kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia.

Sulautumisen tausta ja syyt

Taaleri kehittää rahastovalikoimaansa, tavoitteena tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa kiinnostaville markkinoille riskit riittävällä tavalla hajauttaen sekä Taalerin osaaminen hyödyntäen.

Sijoittajien kiinnostus näkemyksellisesti kehittyville markkinoille sijoittavaan rahastoon on vähentynyt merkittävästi, eikä ole näkyvissä, että kiinnostus tulisi kääntymään kasvuun pidemmälläkään aikavälillä. Sulautumisen myötä Taaleri voi hyödyntää paremmin allokaatio-osaamistaan ja tarjota mahdollisuuden sijoittaa kehittyville markkinoille passiivisten sijoitusratkaisujen kautta.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Vaikutukset osuudenomistajien oikeuksiin

Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat Taalerin hallinnoimia. Sulautuminen ei vaikuta osuudenomistajien oikeuksiin.

Olennaiset erot rahastojen sijoituspolitiikassa

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa pääosin maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille.

Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Vastaanottavan rahaston säännöt ja sijoituspolitiikka eivät muutu sulautumisen yhteydessä.

Erot sijoitusrahastojen riskeissä ja avaintietoesitteen riski-tuottokuvaajassa

Rahastojen avaintietoesitteessä ilmoitettu riskiluokka asteikolla 1-7 on sulautuvassa rahastossa 5 ja vastaanottavassa rahastossa 4.

Molemmat rahastot sijoittavat varansa yritysten osakkeisiin, mutta koska vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääosin kehittyneille osakemarkkinoille, on sen sijoituksiin liittyvät poliittiset ja markkinariskit pienemmät. Vastaanottavan rahaston sijoitusavaruus on lisäksi maantieteellisesti laajempi, joten sen sijoitusten keskittymisestä aiheutuva riski on pienempi.

Erot rahastojen kustannuksissa

Molemmilla rahastoilla on yhtä suuret merkintä- ja lunastuspalkkiot. Vastaanottavan rahaston hallinnointipalkkiot ovat matalammat. Kustannuksia eritellään tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Sulautuminen ei aiheuta osuudenomistajille ylimääräisiä kustannuksia.

Tuottopalkkion käsittely sulautumisessa

Molemmilta rahastoilta peritään tuottopalkkiota rahastojen sääntöjen mukaisesti sulautumiseen asti.

Sulautumisen jälkeen tuottopalkkio määräytyy vastaanottavan rahaston tuottohistorian perusteella ja se peritään vastaanottavan rahaston sääntöjen mukaisesti.

Vaikutukset vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen

Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan vastaanottavan rahaston tuottokehitykseen. 

Rahastojen määräaikaiskatsaukset

Taalerin hallinnoimista rahastoista julkaistaan määräaikaiskatsaus puolivuosittain: kerran vuodessa vuosikertomus ja kerran vuodessa puolivuotiskatsaus. Määräaikaiskatsaukset ovat saatavilla Taalerilta.

Ensimmäinen sulautumisen jälkeinen vuosikertomus tullaan julkaisemaan 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen puolivuotiskatsaus 30.6.2020 päättyvältä kaudelta.

Mahdolliset suoritusongelmat

Sulautumisen ei odoteta aiheuttavan rahastoille suoritusongelmia.

Vaikutukset osuudenomistajien verokohteluun

Molempia rahastoja verotetaan Suomen verolainsäädännön mukaisesti, joten sulautuminen ei vaikuta rahastojen osuudenomistajien verokohteluun.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa verovelvollisille osuudenomistajille sulautumishetkellä tai myöhemmin rahasto-osuuksia lunastaessa.

Siirtosaamisten käsittely sulautumisessa

Kaikki sulautuvan rahaston varat ja velat, mukaan lukien siirtosaamiset, siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle rahastolle sulautumisessa.

Yhteenveto sulautuvien rahastojen ja vastaanottavien rahastojen eroista

Taaleri Kehittyvät Markkinat Taaleri Globaali Osake
Rahaston sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa varansa pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka voivat sijoittaa varansa kehittyvien markkinoiden korko- ja osakemarkkinoille sekä kehittyvien markkinoiden yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston varat on sijoitettu pääosin osakemarkkinoille. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sijoittaa varansa pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin (ETF), jotka sijoittavat varansa osakemarkkinoille. Rahasto harjoittaa aktiivista salkunhoitoa, joten sen tuotto voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.
Rahaston vertailuindeksi MSCI Daily TR Net Emerging Markets MSCI AC World TR Net
Rahaston riski-tuottoprofiili 4 (keskimääräinen riski) 4 (keskimääräinen riski)
Rahaston juoksevat kulut (vuonna 2018 perityt kulut) 2,02 % p.a. 1,48 % p.a.
Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot 1,00 % 1,00 %
Rahaston tuottosidonnainen palkkio 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Rahaston koko (13.5.2019) 5,14 miljoonaa euroa 18,07 miljoonaa euroa
Rahaston osuudenomistajien lukumäärä (13.5.2019) 117 122

Osuudenomistajien oikeudet sulautumisessa

Oikeus saada sulautumisesta lisätietoja

Sulautumisesta saa lisätietoja omalta pankkiirilta tai Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta.

Oikeus saada jäljennös tilintarkastajan lausunnosta

Jäljennös tilintarkastajan lausunnosta on saatavilla Taalerilta.

Oikeus pyytää osuuksien maksutonta lunastusta

Molempien rahastojen osuudenomistajat voivat lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taaleri hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta ennen sulautumista. Osuudenomistajan on pyydettävä rahasto-osuuksiensa lunastusta tai vaihtoa 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Sulautumismenettelyä koskevat tiedot

Sulautumisten hyväksyminen

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei kuitenkaan hyväksy sulautumista, voi hän lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toisen Taalerin hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin maksutta 30.9.2019 kello 13.00 mennessä.

Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Molempiin rahastoihin voi antaa merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja viimeisen kerran ennen sulautumista 30.9.2019 kello 13.00 mennessä. Seuraavan kerran toimeksiantoja toteutetaan sulautumisen jälkeen arvopäivällä 1.10.2019.

Sulautuvalle rahastolle 30.9.2019 kello 13.00 jälkeen tulleita merkintä-, vaihto- ja lunastustoimeksiantoja ei käsitellä.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite

Tämän kirjeen liitteenä on vastaanottavan rahaston avaintietoesite sekä säännöt. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien on syytä tutustua niihin huolellisesti ennen päätöksentekoa sulautumisen hyväksymisestä.
 

 

→ Rahastomuutokset 7.2.2019

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Galapagos Holdings
Seuraava
Arvopaperi-lehden kysely: Taalerilla tyytyväisimmät asiakkaat