07.01.2019

TAALERI ALLOKAATIO 100

Taaleri Allokaatio 100 nimi vaihtuu Taaleri Globaali Osakkeeksi rahastovalikoiman yhtenäistämiseksi. Rahaston sijoituspolitiikassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Samalla rahaston hallinnointipalkkio laskee 1,20 %:sta 0,70 %:in. Lisäksi rahaston sääntöihin tehdään teknisiä päivityksiä, jotka eivät vaikuta osuudenomistajan asemaan. Sääntömuutos ja hallinnointipalkkion lasku tulevat voimaan helmikuun aikana.

TAALERI PARKKI

Taaleri Parkin sijoituspolitiikkaa tarkennetaan siten, että rahasto tavoittelee jatkossa tasaisen tuoton sijaan positiivista arvonkehitystä kaikissa markkinaolosuhteissa. Samalla rahaston nimeksi tulee Taaleri Vakaa Korko. Rahaston sääntöjen 18 §:ä muutetaan siten, että rahasto voi jatkossa sijoittaa varojaan talletusten lisäksi korkoa tuottaviin arvopapereihin ja muihin korkorahastoihin. Muutos nostaa rahaston tuottopotentiaalia, mutta myös jonkin verran riskiprofiilia. Lisäksi rahaston sääntöihin tehdään teknisiä päivityksiä, jotka eivät vaikuta osuudenomistajan asemaan. Taaleri Parkin sääntömuutos tulee voimaan 7.2.2019, jolloin myös rahaston määräaikainen hallinnointipalkkion alennus päättyy.

TAALERI MALTILLINEN OMISTAJA, TAALERI ROHKEA OMISTAJA JA TAALERI VAROVAINEN OMISTAJA

Omistaja-rahastojen sijoituspolitiikkaa muutetaan entistä enemmän kokonaisvaltaisen varainhoidon suuntaan. Rahastojen sääntöjen 18 §:ä muutetaan siten, että ne voivat sijoittaa varoistaan jopa 40 % epälikvideihin pääomarahastoihin tai muihin vastaaviin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tämän seurauksena rahaston omaakin likviditeettiä rajoitetaan ja jatkossa osuudenomistajat voivat lunastaa osuuksiaan vuosineljänneksittäin. Tämä myös osaltaan korostaa Omistaja-rahastojen luonnetta pitkäjänteisinä varainhoitoratkaisuina. Muutosten ei odoteta nostavan Omistaja-rahastojen riskiprofiilia, mutta tuottopotentiaali tulee nousemaan vastineeksi rajoittuvalle likviditeetille.

Koska rahastojen sijoitusavaruutta laajennetaan Taalerin omien rahastojen ulkopuolelle, aletaan Omistaja-rahastoista periä myös hallinnointipalkkiota sekä tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota. Tätä kompensoidaan rahastojen sijoituskohteiden alempina palkkiona, joten Omistaja-rahastojen kokonaiskulujen odotetaan pysyvän muuttumattomina. Lisäksi rahastojen sääntöihin tehdään teknisiä päivityksiä, jotka eivät vaikuta osuudenomistajan asemaan.

Omistaja-rahastojen sääntömuutokset tulevat voimaan 7.2.2019. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy toimenpiteitä, voi hän lunastaa osuutensa veloituksetta ennen sääntömuutoksen voimaantuloa. 

Rahastosulautumiset

Taaleri toteuttaa seuraavat rahastosulautumiset:

Taaleri SICAV -rahaston alarahasto Taaleri Allocation 50 sulautuu sijoitusrahastoon Taaleri Allokaatio 50.
Taaleri SICAV -rahaston alarahasto Taaleri Rhein Value Equity sulautuu sijoitusrahastoon Taaleri Arvo Rein Osake.

Sulautumiset toteutetaan arvopäivällä 15.3.2019.

Sulautumisessa sulautuvien rahastojen kaikki varat ja velat siirtyvät sellaisenaan vastaanottaville rahastoille. Sulautuvat rahastot purkautuvat ja lakkaavat olemasta sulautumisessa ja niiden osuudenomistajista tulee vastaanottavien rahastojen osuudenomistajia. Sulautuvan rahaston osuudenomistaja saa sulautumisessa vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia vastaavasta arvosta kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia ennen sulautumista. Tarkempia tietoja vastaanottavista rahastoista saa avaintietoasiakirjoista.

SULAUTUMISEN TAUSTA JA SYYT

Taaleri perusti Taaleri SICAV-rahastot Luxemburgiin edistääkseen kansainvälistä jakelua. Koska kansainvälisen jakelun merkitys on jäänyt vähäiseksi, on Taaleri päättänyt rahastojen hallinnon selkeyttämiseksi keskittää sijoitusrahastotoiminnan Suomeen. 

SULAUTUMISEN VAIKUTUKSET OSUUDENOMISTAJILLE

Olennaiset erot rahastojen sijoituspolitiikassa
Sijoituspolitiikka ja –strategia säilyvät sulautumisessa ennallaan. Rahastojen sijoitussalkussa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ennen sulautumista tai sen jälkeen. Sekä Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen että Taaleri SICAV –rahaston alarahastojen salkunhoitajana toimii Taaleri Varainhoito Oy.

Erot rahastojen riskeissä
Rahastojen toimintaan liittyvissä riskeissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Erot rahastojen osuussarjoissa
Sulautuvilla rahastoilla on kaksi kasvuosuussarjaa: A-sarja, jolla on matalammat kustannukset ja korkeampi minimimerkintäsumma (50.000 €), sekä C-sarja, jolla on korkeammat kustannukset ja matalampi minimimerkintäsumma (2.500 €). Vastaanottavilla rahastoilla on yksi kasvuosuussarja A, joka vastaa kustannuksiltaan sulautuvien rahastojen A-sarjaa, mutta jonka minimimerkintäsumma on 100 €. Lisäksi vastaanottavilla rahastoilla on tuotto-osuussarja T.

Vastaanottavan rahaston A-sarjan osuuden arvo on sulautumispäivänä sama kuin sulautuvan rahaston A-sarjan osuuden arvo. Sulautumisessa A-sarjan osuudenomistaja saa vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia saman määrän kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia. C-sarjan osuudenomistaja saa sulautumisessa vastaanottavan rahaston A-sarjan rahasto-osuuksia vastaavasta arvosta kuin hänellä on ollut sulautuvan rahaston rahasto-osuuksia.

Erot rahastojen kustannuksissa
Rahastojen juoksevat kulut säilyvät ennallaan tai laskevat jonkin verran kulujen veloitustavan muutoksen johdosta. Erilaiset kulut (esimerkiksi tilintarkastus- ja säilytyskulut) on veloitettu suoraan sulautuvista rahastoista, kun taas vas-taanottavissa rahastoissa ne maksetaan hallinnointipalkkiosta.

•    C-sarjan osuudenomistajan kustannukset laskevat vaihdossa matalampien kustannusten osuussarjaan.
•    Juoksevien kulujen lisäksi kaupankäyntikulut vaikuttavat rahastojen kokonaiskuluihin, jotka säilyvät ennallaan.
•    Sulautumisesta syntyviä kustannuksia ei veloiteta rahastoilta tai osuudenomistajilta.

Tuottopalkkion käsittely sulautumisessa
Rahastojen sääntöjen mukaisen tuottopalkkion laskenta ja perintä jatkuvat katkeamatta ja muuttumatta sulautumiseen asti ja sen jälkeen. Sulautumisen jälkeen tuottopalkkion laskennassa käytetään sulautuvien rahastojen tuottokehitystä.

Erot rahastojen odotetussa tuottokehityksessä
Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan rahastojen tuottokehitykseen.

Rahastojen määräaikaiskatsaukset
Rahastoista julkaistaan määräaikaiskatsaus puolivuosittain: kerran vuodessa vuosikertomus ja kerran vuodessa puolivuotiskatsaus. Ensimmäinen vuosikertomus tullaan julkaisemaan 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen puolivuotiskatsaus 30.6.2019 päättyvältä kaudelta. Määräaikaiskatsaukset on pyydettäessä saatavilla Taalerilta.

Vaikutukset osuudenomistajien verokohteluun
Osuudenomistajille ei muodostu sulautumisesta myyntivoittoa tai –tappiota eikä aiheudu muita veroseuraamuksia. Ennen tai jälkeen sulautumista toteutettuja lunastuksia verotetaan osuudenomistajien kotimaan verolainsäädännön mukaisesti. Suomalaisten osuudenomistajien verokohtelussa ei tapahdu muutosta. Sulautumisesta ei aiheudu myöskään rahastoille veroseuraamuksia, jotka vaikuttaisivat rahasto-osuuden arvoon.

Siirtosaamisten käsittely sulautumisessa
Kaikki sulautuvien rahastojen varat ja velat, mukaan lukien siirtosaamiset, siirtyvät sellaisenaan vastaanottaville rahastoille sulautumisessa.

YHTEENVETO SULAUTUVIEN RAHASTOJEN JA VASTAANOTTAVIEN RAHASTOJEN EROISTA

  Taaleri Allocation 50 A Taaleri Allocation 50 C Taaleri Allokaatio 50 A
Rahaston synteettinen riski-tuottokuvaaja 4 (keskimääräinen riski) 4 (keskimääräinen riski) 4 (keskimääräinen riski)
Rahaston juoksevat kulut* 1,29 % p.a. 1,59 % p.a. 1,08 % p.a.
Rahaston hallinnointipalkkio - - 0,90 % p.a.
Rahaston omaisuudenhoitopalkkio Enintään 0,90 % p.a. Enintään 1,20 % p.a. Sisältyy hallinnointipalkkkioon
Rahastoyhtiön palkkio Enintään 0,50 % p.a. Enintään 0,50 % p.a. Sisältyy hallinnointipalkkkioon
Rahastolta perittävä vero 0,05 % p.a. 0,05 % p.a. -
Rahaston tuottosidonnainen palkkio 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Rahaston merkintäpalkkio Enintään 1,00 % Enintään 2,00 % Enintään 1,00 %
Rahaston lunastuspalkkio Enintään 1,00 % Enintään 2,00 % Enintään 1,00 %
Rahaston minimimerkintä 50.000 € 2.500 € 100 €

*Rahaston juoksevat kulut sisältävät kaikki rahaston tuottoon vaikuttavat kulut, pois lukien kaupankäyntikulut ja mahdolliset tuottosidonnaiset palkkiot.

 

  Taaleri Rhein Value Equity A Taaleri Rhein Value Equity C Taaleri Arvo Rein Osake A
Rahaston synteettinen riski-tuottokuvaaja 5 (keskikorkea riski) 5 (keskikorkea riski) 5 (keskikorkea riski)
Rahaston juoksevat kulut* 1,31 % p.a. 1,59 % p.a. 1,20 % p.a.
Rahaston hallinnointipalkkio - - 1,20 % p.a.
Rahaston omaisuudenhoitopalkkio Enintään 1,20 % p.a. Enintään 1,50 % p.a. Sisältyy hallinnointipalkkkioon
Rahastoyhtiön palkkio Enintään 0,50 % p.a. Enintään 0,50 % p.a. Sisältyy hallinnointipalkkkioon
Rahastolta perittävä vero 0,05 % p.a. 0,05 % p.a. -
Rahaston tuottosidonnainen palkkio 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. 20 % edellisen 12 kuukauden tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Rahaston merkintäpalkkio Enintään 1,00 % Enintään 2,00 % Enintään 1,00 %
Rahaston lunastuspalkkio Enintään 1,00 % Enintään 2,00 % Enintään 1,00 %
Rahaston minimimerkintä 50.000 € 2.500 € 100 €

*Rahaston juoksevat kulut sisältävät kaikki rahaston tuottoon vaikuttavat kulut, pois lukien kaupankäyntikulut ja mah-dolliset tuottosidonnaiset palkkiot.

SULAUTUMISMENETTELYÄ KOSKEVAT TIEDOT

Sulautumisten hyväksyminen
Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta erillistä hyväksyntää. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy sulautumista, voi hän pyytää rahastoosuuksiensa maksutonta lunastusta 7.3.2019 kello 13.00 mennessä.

Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen
Merkintä- ja lunastustoimeksiantoja voi antaa viimeisen kerran ennen sulautumista 7.3.2019 kello 13.00 mennessä. Seuraavan kerran toimeksiantoja toteutetaan sulautumisen jälkeen arvopäivällä 15.3.2018.

Lisätietoja sulautumisesta
Lisätietoja sulautumisesta saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kantolalta, jouko.kantola@taaleri.com, 050-549 5596.

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Parker Drilling Company
Seuraava
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen